loading

TOC - Vol12(spl.Edn.2)

Vol12(spl.Edn.2)
 Views: (Visited 69 times, 1 visits today)    PDF Downloads: 214

Zhanat Kadyrbekovna Zhaznayeva1, Raikhan Rimbayevna Beisenova1, Marat Rashitovich Khanturin1, Gulnur Yerzhanovna Saspugayeva2 and Danagul Rimbayevna Beisenova2

[ HTML Full Text] [ Abstract ] [ PDF ] [ XML]

DOI : http://dx.doi.org/10.13005/bbra/2254

Vol12(spl.Edn.2)
 Views: (Visited 81 times, 1 visits today)    PDF Downloads: 195

Nurlan Amangeldinovich Serekpayev1, Saule Kordabayevna Makhanova1, Christina Georgieva Yancheva2, Ualikhan Molgazhdarovich Sagalbekov3, Asemgul Amangeldinovna Kipshakbaeva1, Aigul Saparbekovna Kurmanbayeva4 and Idiya Bolatovna Fakhrudenova4

[ HTML Full Text] [ Abstract ] [ PDF ] [ XML]

DOI : http://dx.doi.org/10.13005/bbra/2216